POCZTA WWW. E-biznes. Projektowanie stron, witryn internetowych, systemy CMS, sklepy internetowe, outsourcing. Stały dostęp do sieci. Internet. Hosting. E-marketing. E-commerce. OTB Net Solutions.
Portal sieci internetowej NSO w Czestochowie pomaga również PAJACYKOWI. Tym samym firma 'OTB Net Solutions - Hosting,  projektowanie stron' chce pomóc dzieciom potrzebującym - KLIKAJ w banner to jest za free
Twój IP 23.22.240.119
22.01.2018, 13:16
Google
Imieniny: Anastazy, Wincenty, Wiktor   Wyślij upominek>>   Wiadomosci  Sport   PKS-Cz odjazdy - przyjazdy  PKP  MPK  Pogoda   Słowniki  Medycyna   Prog. TV  Rozrywka  Dowcipy  Gry    Biznes  Giełda  Kursy walut BH  Podatki  

Main Menu
 Home
 O Firmie
 Projekt NSO.PL
 Projekt umowy
 News
 Linki
 Kontakt
 Pomoc
 Informator
 Cennik
 Downloads
 Polityka Prywatności

Kontakt online
6369330 OTB Net Solutions
3337743 Admin NSO.PL

Goście On-line
Aktualnie jest 5 gości online


Home arrow Projekt NSO.PL arrow Projekt umowy

...

Umowa o świadczenie usług w Sieci NSO.PL

 

Zawarta w dniu  .......................................... r. w Częstochowie

Pomiędzy O.T.B. Karolina Przybył z siedzibą przy ul. Społecznej 26, 42-280 Częstochowa NIP 573-003-44-68 reprezentowaną przez:

 

Karolinę Przybył

zwaną w dalszej treści umowy „Administratorem”,

a

 

...........................................................  zamieszkałym/-ą w Częstochowie

 

Ul. ........................................................................NIP/D.O /............................................

 

Zwanym/-ą w dalszej treści umowy „Abonentem”

 

O treści następującej:

§ 1

Przedmiot umowy.

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zestawienie łącza od Abonenta do sieci NSO.PL oraz:

1)       zapewnienie Abonentowi dostępu do Internetu poprzez łącze zestawione przez wybranego przez Administratora dostawcę lub dostawców Internetu (ISP),

2)       założenie i utrzymywanie przez Administratora konta pocztowego o nazwie .......................@nso.pl, do korzystania z którego zobowiązuje się Abonent

3)       założenie i utrzymywanie niekomercyjnej strony WWW o nazwie www.nso.pl/~........................

4)       zapewnienie dodatkowych usług na zasadach określonych w Regulaminie sieci NSO.PL.

2. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usługi o której mowa w ust. 1 w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie sieci NSO.PL i niniejszej umowie, a Abonent zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2

Okres obowiązywania umowy.

 

Umowę zawiera się na czas nieokreślony*.

Umowę zawiera się na czas określony od.......... do .................... *

§ 3

Regulamin sieci lokatorskiej.

 

1.        Prawa i obowiązki Abonenta i Administratora nie objęte niniejszą umową, zasady przyłączenia, odłączenia i ponownego przyłączenia Abonenta do sieci, warunki rozbudowy sieci określa Regulamin sieci NSO.PL będący integralną częścią umowy.

§ 4.

Opłaty.

 

1.      Abonent wybiera pakiet:             Mini 128      Standard 256       Max 512       Firma *

2.      Za przyłączenie do sieci NSO.PL Abonent zobowiązany jest do zapłaty opłaty instalacyjnej w wysokości określonej w Cenniku sieci NSO.PL dla wybranego pakietu.

3.      Opłata instalacyjna jest płatna w całości w chwili przyłączenia komputera do funkcjonującego segmentu sieci*/ Opłata instalacyjna jest płatna w dwóch równych ratach. Pierwsza rata jest płatna w chwili przyłączenia komputera do funkcjonującego segmentu sieci. Druga rata jest płatna wraz z opłatą abonamentową za pierwszy pełny okres rozliczeniowy*.              

4.      Za korzystanie z dostępu do Internetu w sieci NSO.PL Abonent zobowiązany jest opłacać miesięczny abonament w wysokości określonej w Cenniku sieci NSO.PL dla wybranego pakietu.

§ 5.

Obowiązki Administratora.

 

1.      Administrator zobowiązuje się przyłączyć Abonenta do sieci NSO.PL w terminie
do dnia  ........................................................

2.      Przyłączenie Abonenta do sieci NSO.PL obejmuje doprowadzenie sygnału do pomieszczenia Abonenta, instalację gniazda sieciowego, konfigurację protokołu TCP/IP, konfigurację konta pocztowego do pracy z serwerem NSO.PL oraz krótką prezentację funkcjonowania systemu.

3.      Administrator zobowiązuje się zapewnić dostęp do Internetu oraz dostęp do konta pocztowego i strony WWW dwadzieścia cztery godziny na dobę, z zastrzeżeniem ust. 4.

4.      Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania konserwacji urządzeń niezbędnych dla funkcjonowania sieci raz w tygodniu w nocy z sobotę na niedzielę w godzinach 000 do 400. Może to spowodować przerwy w dostępie do Internetu.

§ 6.

Obowiązki Abonenta.

 

Abonent jest zobowiązany do korzystania z sieci NSO.PL w sposób zgodny z prawem, postanowieniami niniejszej umowy oraz Regulaminu sieci NSO.PL,

§ 7.

Wypowiedzenie umowy.

 

1.        Wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony może nastąpić pisemnie w każdym terminie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od końca najbliższego miesiąca rozliczeniowego z zastrzeżeniem ust. 2

2.        Abonent ma prawo do wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony bądź nieokreślony ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Administratora nie mógł korzystać z Usługi w sposób ciągły przez okres 30 dni.

3.        Administrator ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania przez Abonenta postanowień niniejszej umowy lub  Regulaminu sieci NSO.PL, a w szczególności:

    1. nieuregulowania należnych opłat wobec Administratora przez okres dłuższy niż 30 dni.
    2. naruszenia postanowień § 6

4.        Administrator ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia wykorzystania usługi przez Abonenta w sposób naruszający przepisy prawa.

§ 8.

Odstąpienie od umowy.

 

1.        Abonent ma prawo odstąpić od umowy w terminie dziesięciu dni od jej zawarcia bez konieczności zapłaty odstępnego.

2.        W razie odstąpienia, umowa jest uważana za niezawartą.

§ 9.

Postanowienia końcowe.

 

1.        Zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

2.        Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

3.        Wszelkie spory związane z wykonywaniem niniejszej umowy lub mogące powstać w związku z jej realizacją rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora.

 

 

 

ADMINISTRATOR                                                                                                  ABONENT

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

Oświadczam, że przed podpisaniem umowy o świadczenie usług w sieci NSO.PL zapoznałam/em się z treścią Regulaminu  sieci  NSO.PL oraz Cennika sieci NSO.PL oraz, że otrzymałam/em formularz odstąpienia od umowy.

Oświadczam, że upoważniam Firmę OTB Karolina Przybył z siedzibą w Częstochowie przy ul. Społecznej 26 NIP 573-003-44-68 do comiesięcznego wystawiania faktur za świadczenie usług w sieci NSO.PL bez podpisu odbiorcy aż do momentu wygaśnięcia umowy o świadczenie usług dostępu do Internetu.

 

..........................................................

Czytelny podpis Abonenta

* niepotrzebne skreślić

 
   
 
Login
login

hasło

Zapamiętaj
Zapomniałeś hasło??

Portal NSO.PL
Dodaj do ulubionych
Ustaw jako startową


Hosting OTB Net Solutions - "Hosting - konta - projektowanie stron - sieci strukturalne - outsourcing informatyczny"
O.T.B. Net Solutions © 2000 - 2004 Dział IT firmy O.T.B. Obsługa Techniczna Biur - Częstochowa
  powered by m o s